अब तपाईको वडा बाट पाईने सुबिधाहरु जानिराखौ ।

0
1925
1 नाता प्रमाणीत
२ नागरिकताको सिफारीस र नागरिकताको प्रतिलिपि लिनको लागि सिफारीस
३ बहाल करको लेखाजोखा सिफारिस
४ कोठा खोल्न रोहबर बस्ने
५ मोही लगत कट्टा सिफारीस
६ घरजग्गा करको लेखाजोखा सिफारीस
७ जन्ममिति प्रमाणित
www.syangjaonline.com
८ ब्यापार व्यवसाय बन्द भएको, संचालन नभएको वा हुँदै नभएको सिफारिस
९ मिलापत्र कागज बनाउने निवेदन दर्ता सिफारीस
१० विवाह प्रमाणित अविवाहित प्रमाणित
११ निशुल्क वा सशुल्क स्वास्थ्य उपचार सिफारिस
१२ आफ्नो अधिकार क्षेत्रको विषयमा अंग्रेजी भाषामा सिफारीस, प्रमाणित
१३ घर पातल प्रमाणित
१४ व्यक्तिगत विवरण प्रमाणित
१५ पुर्जामा घर कायम गर्ने सिफारीस
१६ फरक फरक नाम थर र जन्म मितिको सिफारीस, प्रमाणित तथा दुबै नाम गरेको व्यक्ति एकै हो भन्ने सिफारीस
१७ नाम, थर जन्म मिति संशोधनको सिफारिस
Syangjaonline.com
१८ जग्गा धनीपूर्जा हराएको सिफारिस
१९ कागज र मन्जुरीनामा प्रमाणित
२० कित्ताकाट सिफारीस
२१ संरक्षक प्रमाणित तथा संस्थागत र व्यक्तिगत संरक्षक सिफारिस
२२ जिवीतसंगको नाता प्रमाणित
२३ हकवाला वा हकदार प्रमाणित
२४ नामसारि सिफारीस
२५ जग्गाको हक सम्बन्धि सिफारीस
२६ मृतकको नाता प्रमाणित, सर्जमिन र सिफारिस
२७ उद्योग ठाउँसारी सिफारीस
२८ जिवित रहेको सिफारीस
२९ पूर्व प्राथमिक विद्यालय खोल्ने सिफारिस
३० जग्गा मुल्यांकन सिफारीस प्रमाणित
३१ विदालयको कक्षाबृद्धि सिफारिस
३२ पालन पोषण सिफारिस
३३ बैवाहिक अंगिकृत नागरिकता सिफारिस
३४ आर्थिक अवस्था कमजोर, विपन्नता वा सम्पन्नता सिफारिस
३५ विद्यालय ठाउँसारी सिफारीस
३६ धारा तथा विद्युत जडान सिफारीस
३७ प्रचलित कानुन बमोजिम अन्य सिफारिस तथा प्रमाणित
र गाउँपालिका वा नगरपालिकाले तोकिदिएका l
स्रोत: स्याङ्जा आधिखोला